140x140140x140

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORII TECHNIKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Historii Techniki", zwane dalej Towarzystwem i używa skrótu PTHT.

§2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą naczelnych władz Towarzystwa jest m. st. Warszawa.

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

 1. Towarzystwo może być członkiem zrzeszeń i organizacji krajowych oraz zagranicznych o podobnych celach, jeśli członkostwo to sprzyja realizacji celów Towarzystwa,
 2. Decyzje w sprawie członkostwa, o którym nowa w ust. 1, podejmuje Zarząd PTHT.

§5

 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Dochody Towarzystwa służą wyłącznie do realizacji zadań statutowych.

§6

 1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem: „Polskie Towarzystwo Historii Techniki – Zarząd”.
 2. Towarzystwo może posiadać odznakę organizacyjną i honorową według wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy administracji państwowej.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§7

Celem Towarzystwa jest pogłębianie wiedzy w zakresie historii techniki, przemysłu oraz nauk technicznych, upowszechnianie ich oraz inspirowanie rozwoju ochrony zabytków techniki i muzealnictwa technicznego.

§8

Dla realizacji celów określonych w § 7 Towarzystwo:

 1. inspiruje i organizuje badania w zakresie podanym w § 7 oraz upowszechnia ich wyniki,
 2. upowszechnia historię techniki, przemysłu oraz nauk technicznych,
 3. organizuje posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe, wycieczki naukowe, zjazdy,
 4. urządza samodzielnie lub łącznie z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami państwowymi odczyty publiczne, wystawy i pokazy,
 5. bierze udział w społecznej opiece nad dokumentami i zabytkami techniki oraz przemysłu,
 6. wydaje pisma periodyczne i publikacje nieperiodyczne poświęcone historii techniki,
 7. współpracuje we wszystkich sprawach objętych działalnością Towarzystwa z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami i przedsiębiorstwami, a zwłaszcza z Federacją NOT i zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, Polską Akademią Nauk, muzeami technicznymi, szkołami i uczelniami oraz kolekcjonerami indywidualnymi,
 8. współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytutami naukowymi w kraju i za granicą.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec, pragnący współdziałać w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Prezydium Zarządu zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd regulaminem na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez jednego członka zwyczajnego Towarzystwa.

§11

 1. Godność członka honorowego na wniosek Zarządu nadaje Walne Zgromadzenie osobom, które położyły wybitne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, natomiast mogą nie płacić składek członkowskich.

§12

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje pomoc dla Towarzystwa,
 2. Członków wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd PTHT.
 3. Członkowie wspierający jako osoby prawne działają w Towarzystwie za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczenia w posiedzeniach, konferencjach, zjazdach i innych pracach Towarzystwa,
 3. otrzymywania czasopism i innych własnych wydawnictw Towarzystwa, na warunkach ustalonych przez Zarząd.

§14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa,
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 3. regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Zarząd PTHT.

§15

 1. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć z głosem doradczym w walnych zgromadzeniach.
 2. Obowiązkiem członków wspierających jest okazywanie pomocy w realizacji celów Towarzystwa – zgodnie z dobrowolnie przyjętymi przez tych członków zobowiązaniami.

§16

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok – pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
 3. wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§17

 1. Władzami Towarzystwa są:
  a) Walne Zgromadzenie,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna,
  d) Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz trwa 4 lata.
 3. W przypadku ustąpienia członków władz Towarzystwa w toku kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

§18

 1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów za wyjątkiem wyborów, o ile Walne Zgromadzenie członków nie zdecyduje inaczej.
 2. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek 1/2 obecnych uprawnionych do głosowania.

§19

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§20

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym:

a) członkowie zwyczajni Towarzystwa,
b) członkowie honorowi Towarzystwa.

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym: członkowie wspierający, przedstawiciele władz i instytucji oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§21

Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w II terminie - niezależnie od liczby obecnych.

§22

 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne łub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co 4 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na wniosek, co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w przeciągu 2 miesięcy od daty złożenia pisemnego żądania lub wniosku, by obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia nie później niż na 30 dni przed terminem,
 2. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zgromadzenie. To samo dotyczy wniosków nagłych zgłoszonych w toku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Nie mogą być jednak przedmiotem nagłego wniosku sprawy rozporządzania majątkiem nieruchomym Towarzystwa oraz zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa.

§24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 2. wytyczanie ogólnego kierunku działalności Towarzystwa,
 3. podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w sprawie absolutorium dla ustępujących władz Towarzystwa,
 4. wybór w głosowaniach tajnych zgodnie z ordynacją zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie:

  a) prezesa,
  b) pozostałych członków Zarządu,
  c) członków Komisji Rewizyjnej,
  d) członków Sądu Koleżeńskiego.

 5. podejmowanie uchwał o nadaniu bądź pozbawieniu godności członka honorowego,
 6. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i ordynacji wyborczej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu bądź rozwiązania się Towarzystwa.

§25

Zarząd składa się z:

 1. prezesa,
 2. 1-3 wiceprezesów,
 3. sekretarza generalnego,
 4. skarbnika,
 5. 4 - 6 członków,

§26

W przypadku zwolnienia stanowiska prezesa funkcje jego do końca kadencji przejmuje jeden z wiceprezesów, wybrany przez Zarząd, §27
Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 3. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu,
 4. zatwierdzanie budżetu i planu finansowego Towarzystwa,
 5. wysuwanie wniosków o nadanie bądź pozbawienie godności członka honorowego,
 6. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz uchwalanie ich regulaminów,
 7. decydowanie w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

§28

Plenarne posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. §29

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
 2. Uchwała w sprawie wniosku na Walne Zgromadzenie o nadanie godności członka honorowego, zmianę statutu lub rozwiązanie Towarzystwa i przekazania jego majątku wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności 1/2 statutowej liczby członków Zarządu.

§30

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd.

§31

W skład Prezydium wchodzą:

 1. prezes, wybrany przez Walne Zgromadzenie,
 2. 1-3 wiceprezesów, sekretarz generalny, skarbnik oraz inne osoby wybrane spośród członków Zarządu na jego konstytucyjnym posiedzeniu.

§32

 1. Decyzje Prezydium Zarządu zapadają w ramach jego pełnomocnictw zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.

§33

 1. Komisja Rewizyjna jest naczelną władzą kontrolną Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków; wybiera ona ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
 3. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz ocen działalności Zarządu i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 4. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§35

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Towarzystwa.

§36

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Towarzystwa dotyczące: nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, a także rozstrzyga wszelkie spory wynikłe między członkami Towarzystwa w związku z ich działalnością statutową.
 2. Sąd Koleżeński składa się 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§37

 1. Sąd Koleżeński może orzec:
 2. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres do roku,
 3. wykluczenie z Towarzystwa.
 4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze Towarzystwa

§38

Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości, nieruchomości i funduszy.

§39

Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. subwencje, dotacje i darowizny,
 3. dochody z działalności statutowej.

§40

Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub jednego z wiceprezesów oraz skarbnika. §41

 1. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rok budżetowy Towarzystwa jest zgodny z rokiem budżetowym Państwa.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§42

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w I terminie, w II terminie - niezależnie od liczby obecnych.

§43

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w I terminie, w II terminie - niezależnie od liczby obecnych.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określić przeznaczenie majątku Towarzystwa i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
Uchwalony przez IX Walne Zgromadzenie w dniu 21.04.2010 r. Postanowieniem z dnia 30.09.2011 r. wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Data dokonania wpisu: 03.10.2011r. Numer KRS: 0000294542.