140x140140x140

Rocznik PTHT

Rocznik Polskiego Towarzystwa Historii Techniki wydawany jest od 1999 roku. Dotychczas pismo wychodziło nieregularnie. Jego ostatni, VII numer, ukazał się w 2007 roku. Jako oficjalny organ Towarzystwa pełni zadanie dokumentowania i popularyzowania działalności PTHT, ale zamieszcza również artykuły naukowe dotyczące szeroko rozumianych dziejów techniki. Chcemy, aby od 2015 Rocznik PTHT ukazywał się regularnie raz w roku, jak na rocznik przystało. Został zgłoszony w tegorocznej ankiecie czasopism i mamy nadzieję, że zostanie umieszczony na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wprowadziliśmy też nowe, przejrzyste zasady przyjmowania artykułów do publikacji.

Do publikacji w "Roczniku PTHT" przyjmowane są wyłącznie oryginalne i dotąd niepublikowane opracowania o tematyce zbieżnej z profilem czasopisma, tj. z domeny szeroko rozumianej historii techniki. Do oceny każdego zgłoszonego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor publikacji. Ściśle przestrzegamy zasady „double-blind review”, a zatem autor (autorzy) publikacji oaz recenzenci nie znają swoich tożsamości. Ponadto Recenzent składa pisemną i podpisaną deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesu między recenzentem a autorem (np. relacje rodzinne lub zawodowe).
Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem recenzenta dotyczącym warunków dopuszczenia do publikacji lub odrzucenia artykułu. Nazwiska recenzentów zwykle współpracujących z „Rocznikiem” publikowane są na stronie internetowej.

Zgłaszane artykuły nie mogą przekraczać 5000 słów objętości, a ponadto muszą zawierać streszczenie oraz tytuł w języku angielskim (maksymalnie 100 słów), słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim. Przypisy należy wykonać w formie przypisów dolnych a dodatkowo należy przygotować bibliografię z podziałem na charakter wykorzystanych materiałów. Przypisy oraz bibliografię należy wykonać zgodnie z PN-ISO 690.

Ponadto, „Rocznik PTHT” publikuje krótkie informacje i komunikaty dotyczące działalności Towarzystwa i jego Członków. Materiały te nie podlegają recenzji.

O kolejności druku decyduje kolejność zgłoszeń z tym, że na każde dwa artykuły od członków PTHT, w "Roczniku" umieszczany jest jeden artykuł zgłoszony przez osobę nie będącą członkiem Towarzystwa (złożenie rocznej deklaracji członkostwej usuwa to ograniczenie).

Od 2015 roku Rocznik będzie się ukazywał równolegle w wersji papierowej i elektronicznej. Ta ostatnia będzie udostępniona w internecie na zasadach otwartego dostępu.

Propozycje artykułów nalezy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej (plik MS Word *.doc lub *.docx) na adres e-mail Redaktora Naczelnego lub na adres pocztowy Redakcji w formie nagrania na CD lub innym nośniku danych.

 

Numery archiwalne

Prezentujemy pełną zawartość dotychczasowych wydań Rocznika w formacie PDF.

Rocznik I (1983-1999), wydany w 1999 r.

Rocznik II (1999-2000), wydany w 2000 r.

Rocznik III (2001), wydany w 2001 r.

Rocznik IV (2002-2004), wydany w 2005 r.

Rocznik V (2005), wydany w 2006 r.

Rocznik VI (2006), wydany w 2007 r.

Rocznik VII (2007), wydany w 2009 r.

 

Redakcja

Komitet Redakcyjny: Urszula Jarecka, Sławomir Łotysz, Piotr Matejuk, Marcin Mielnik, Zdzisław Mrugalski, Bolesław Orłowski, Patryk Wasiak.

Redaktor Naczelny: Sławomir Łotysz (s.lotysz@gmail.com)

Zastępca Redaktora Naczelnego: Piotr Matejuk

Sekretarz Redakcji: Krzysztof Mrozowski

 

Adres redakcji:

Polskie Towarzystwo Historii Techniki
"Redakcja"
ul. Towarowa 1
00-811 WARSZAWA