Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych

Autor: Sławomir Łotysz
Wydawca: Warszawa: Aspra JR 2013
ISBN: 978-83-7545-444-4
Ilość stron: 348

Dorobek wynalazczy Polaków działających za granicą, w tym także w Stanach Zjednoczonych, jest stosunkowo słabo przebadany. Niniejsza praca, bazując w głównej mierze na źródłach podstawowych, wypełnia tę lukę. Książka przedstawia dorobek wynalazczy Polaków działających w USA w XIX i XX wieku. Nie jest to jednak katalog poszczególnych osiągnięć, lecz dogłębna analiza aktywności wynalazczej Polaków w Ameryce na szerokim tle zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych zachodzących w tym kraju i na świecie w omawianym okresie. Autor dokonuje próby oceny tych osiągnięć w odniesieniu do ówczesnego poziomu wiedzy oraz stara się oszacować ich wpływ na dalszy rozwój techniki. Analizuje również stopień percepcji polskich osiągnięć wynalazczych w społeczeństwie amerykańskim, czym uzupełnia obraz aktywności Polonii i jej wkładu w rozwój tamtejszej cywilizacji, przechodząc następnie do ogólniejszych rozważań nad naturą zjawiska wynalazczości, a także społeczną rolą twórców techniki.

Spis treści: PDF


Recenzje

Adam Gałkowski, Sławomir Łotysz, Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, t. CLXIII, Warszawa 2013, ss. 346, “Nauka Polska. Jej Potrzeby, organizacja i Rozwój”, Vol. XXIII (2014): 137-143.

gdzie kupić?

Książkę można zamówić bezpośrednio na stronie Wydawcy: http://www.aspra.pl/